KVKK Üye İş Yeri Aydınlatma Metni

Kullanım Koşulları ve Gizlilik

AMBULANS.ORG CLARIFICATION TEXT ON THE PROTECTION OF PERSONEL DATA

AMBULANS.ORG KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Griffin Sağlık Bilişim Danışmanlık A.Ş. (“Ambulans.org” veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Ambulans.org tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İnternet Adresi :  www.ambulans.org

Telefon Numarası : 0 (312) 440 3 044

E-Posta Adresi : kvk@ambulans.org

KEP Adresi : griffinsaglik@hs01.kep.tr

Adres : Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı No:20 Timko İş Merkezi Z Blok 5 Numara Yenimahalle /Ankara

Üye İş Yeri, Üye İş Yeri Yetkilileri ve Çalışanlarına İlişkin İşlenen Kişisel Veriler

Üye İş Yeri, yetkilileri ve çalışanlarına ilişkin kişisel veriler işbu metinde belirtilen amaçlar ve işleme şartları doğrultusunda Ambulans.org tarafından işlenebilmektedir. Üye İş Yeri, Ambulans.org kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu hizmetleri ifa etmek amacıyla üye iş yeri kaydı oluştururken hizmet sunumu ve operasyonu için şu bilgileri paylaşmalıdır;

 1. Kimlik Verileri: Ad-soyad, T.C. kimlik no, kimlik fotokopisi, imza sirküleri, cinsiyet, görev ve ünvan bilgisi, çalıştığı departman, mesleği gereği varsa yetki belgesi,
 2. İletişim Verileri: Telefon numaraları, e-posta adresleri, adres bilgileri,
 3. Finansal Veriler: Banka hesap bilgileri/IBAN numarası, cari hesap bilgileri, fatura bilgileri, ürün ve hizmet fiyatlandırma bilgileri,
 4. Hukuki İşlem Verileri: Uyuşmazlık olması halinde dava dosyasındaki bilgiler, ihtarnameler, adli ve idari makamlarla yazışmalardaki bilgiler,
 5. İşlem Bilgileri: Hizmet ve ürüne ait bilgiler, ürün talebine ilişkin kargo bilgileri, konum bilgileri,
 6. İşlem Güvenliği Bilgileri: Kullanıcı kişi tarafından belirlenen şifre ve kullanıcı adı bilgileri, IP adres bilgileri, internet sitesi ve mobil uygulama giriş ve çıkış bilgileri, trafik verileri (bağlantı zamanı, süresi vb.)
 7. Görsel ve İşitsel Kayıt Verileri: Çağrı merkezi ses kayıtları.
 8. Diğer: Firma ünvan bilgileri, vergi dairesi, numarası ve vergi levhası bilgileri, mersis numaraları, firmaya ait yetki ve ruhsat belgeleri, araç (ambulans, cenaze aracı veya mobil evde bakım aracı) bilgileri, mal veya hizmet ücret bilgileri, firma istasyon bilgileri
 9. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

KVKK’nın 10. maddesi ve Tebliğ’in 5. maddesi kapsamında KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen işleme şartlarına uygun olarak çalışanların kişisel verileri şu amaçlarla işlenebilmektedir:

 • Kullanıcı Sözleşmesi ve hizmetin ifasına başlamadan hemen önce kurulacak Mesafeli Hizmet Sözleşmesine bağlı olarak; hizmet yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, işveren sorumluluklarının yerine getirilmesi, iş güvenliğinin temini, işin yönetimi, denetimi ve ifası,
 • İş Süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Hizmet şartlarımızda meydana gelebilecek değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması,
 • Müşteri talep ve şikayetlerinin çözülmesi ve veri erişim veya düzeltme taleplerinin işleme alınması,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,
 • Adli ve idari soruşturmalar kapsamında ilgili makamın talep etmesi ve cevap verilmesinin zorunlu olması halinde yasal yükümlülüğün yerine getirilebilmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kamu sağlığının korunması,
 • Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Ambulans.org’un iç işleyiş ve yönetiminin sağlanması,
 • Transfer kaydı oluşturma ve işlemlerinin takibi ile iletişim faaliyetlerinin sağlanması,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Kimliğinizin doğrulanması,
 • Kullanıcı memnuniyet analizi yapılması,
 • Reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Ambulans.org’da talep edilen hizmetlerin ve diğer ürünlerin tedarik ve temini,
 • Tedarik yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hizmet/Mal satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • İş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

Bilgilendirme, tanıtım ve sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz işlemlerinin yürütülmesi, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme dahilinde işlenecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel (Gerçek ve Tüzel) verileriniz Ambulans.org tarafından, kullanıcıya ihtiyaç duyduğu hizmeti/malı ulaştırmak amacıyla sisteme kayıt olarak, cenaze nakil hizmeti, evde bakım hizmeti ambulans transfer hizmeti ve bu hizmetler sırasında sunulacak sağlık hizmeti için gerekli bilgilerin sistemlerimize girilmesi yöntemiyle, hukuki ilişki kurulması sırasında doğrudan ilgili kişiden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden elde edilebilecektir.

Bu kapsamda kişisel veriler; elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden ve yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlardan toplanabilmektedir.

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu hallerinde kişisel verilerinizi açık rıza olmaksızın işleyebilir. Özel nitelikli kişisel veriler, kanunda öngörülen haller dışında ilgili kişinin açık rızası gerekmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Güvenliğiniz ve Ambulans.org’un yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlara;

T.C. Sağlık Bakanlığı ile bağlı birimleri ve SGK başta olmak üzere yetkili kurum ve kuruluşlara,

Yetkili kurum ve kuruluşlarla entegre E-Nabız, Kimlik Paylaşım Sistemi, BİZMED, MEDULA ve sair yazılım programları ile,

Özel sigorta şirketleri ve diğer finans kuruluşları ile,

Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla hissedar ve iş ortaklarımızla,

Web sitesi üzerinden, ziyaret, randevu alma/sorgulama, talep ve şikâyet ve iletişim ekranları aracılığıyla paylaşılan veriler internet hizmet şirketleri ile,

Tıbbi teşhis ve tedavi için laboratuvarlar, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar ve eczaneler ile,

Hukuk ve muhasebe işlerinin yürütülebilmesi için mali müşavir, avukat ve muhasebe yazılım programlarıyla,

Gelen talepler üzerine, sisteme kayıtlı olmak suretiyle hizmet talep eden kullanıcılar ile,

Hastanın sevki halinde ilgili sağlık kuruluşu ile,

Şirketimizin kullandığı, tıbbi cihazların, bilgisayar programlarının, bulut hizmetinin ve veri tabanlarının oluşturulması, bakım ve onarımın yapılabilmesi amacıyla yurtiçinde yerleşik yazılım ve teknoloji şirketleri ile,

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına aktarılabilmektedir.

 1. İlgili Kişinin Hakları

Kullanıcılar, Kanun‘un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Üye İş Yerleri, Üye İş Yeri Yetkilileri ve Çalışanları bu haklarına ilişkin taleplerini İlgili Kişi Başvuru Formu’nu kullanarak Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ‘e uygun bir şekilde iletebilir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya kvk@ambulans.org adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca ilgili kişilerin bu başvurularında ad – soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

Veri sahibi ilgili kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası veya Ambulans.org sisteminde kayıtlı yakını adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Özel Ambulans HizmetiÖzel Ambulans HizmetiHasta Taşımanın En Organize Şekli
Evde Sağlık HizmetleriEvde Sağlık HizmetleriEvde Bakımın En Kolay Yolu
Cenaze Nakil HizmetiCenaze Nakil HizmetiHızlı Kolay ve Sorunsuz

Üye İş Yerleri

Ambulans.org‘a Kayıtlı Üye İş Yerleri

 • ACL Ambulans
 • ALK Ambulans
 • Anka Ambulans
 • A Plus Ambulans
 • Asrın Sağlık Kabini
 • Ayyıldız Ambulans
Hepsini Görüntüle
Ambulans.org Uygulaması Nasıl Kullanılır?